Abbott Jobs

Mobile abbott Logo

Job Information

Abbott Area Trade Manager in Bien Hoa, Vietnam

 • Planning & developing Customer Marketing activities in the assigned area.

 • Managing and supervising group leaders (UTM, Sup CAT, Sup TCT…) to achieve target assigned by the Customer Marketing Department

 • Managing & training Customer Marketing Team, support the Sales Team to create demand and develop market in assigned area.

 • Developing opportunities MKT in the research, analyzing sales data and market.

 • Planning, developing and reviewing Promotion Program, Display Program and activities.

 • Developing & implementing the branding campaign through the organization of the event.

 • Building relationship with customers, exploring the needs and anticipating new opportunities.

 • Handling issues relating to Sales Operation in the region within the given authority

 • Accept and implement extra assignment related to the common goal of the Company

 • Tổ chức thực hiện & phát triển hệ thống hoạt động Trade Consumer theo định hướng của ban lãnh đạo công ty.

 • Quản lý và giám sát hoạt động của các nhóm phụ trách (UTM-SUP Pro-Sup CAT-Sup TCT…) đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

 • Quản lý & huấn luyện đội ngũ nhân sự của bộ phận Trade Consumer, hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tạo nhu cầu và phát triển thị trường thuộc khu vực phụ trách.

 • Phát triển các cơ hội MKT bằng các nghiên cứu, phân tích các dữ liệu bán hàng và thị trường.

 • Lập kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá các chương trình khuyến mãi, các hoạt động xây dựng thương hiệu cho người tiêu dùng và trưng bày sản phẩm ngoài thị trường.

 • Triển khai, thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu thông qua việc tổ chức các sự kiện.

 • Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng lớn; khám phá các nhu cầu đặc thù và dự đoán các cơ hội mới.

 • Xử lý các vấn đề liên quan tới hoạt động MKT tại khu vực được giao theo thẩm quyền quy định.

 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.

 • Quản lý & huấn luyện đội ngũ nhân sự của bộ phận kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh thuộc khu vực phụ trách.

 • Xử lý các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao theo thẩm quyền quy định.

 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers