Abbott Trade System in Can Tho, Vietnam

 • Thực hiện các bước bán hàng cơ bản

 • Các phép toán qui đổi trong sales

 • Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện

 • Trưng bày và bán đủ các nhãn hang

 • Thu công nợ, cân đối công nợ

 • Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang

 • Thống kê, lựa chọn và phát triển cửa hàng mới

 • Thống kê hàng tồn kho theo kế hoạch bán hang

 • Báo cáo bán hàng hằng ngày

 • Tiêu chuẩn chuyên nghiệp của sales

 • Đạt độ bao phủ & đơn hàng hiệu quả

 • Nâng câp và duy trì cửa hang

 • Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

 • Đạt chỉ tiêu

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com