Abbott Jobs

Mobile abbott Logo

Job Information

Abbott Trade Sales Representative in Hanoi, Vietnam

Báo cáo cho: Quản lý bán hàng khu vực

Địa điểm: Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Lập kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu về nhằm đáp ứng các mục tiêu của vùng quản lý

  • Thiết lập mối quan hệ với người bán lẻ và người bán buôn để khám phá các nhu cầu, tiếp nhận đơn hàng và tăng lượng sản phẩm tồn kho

  • Thực hiện các cuộc chào hàng mỗi ngày để tăng số lượng đơn hàng, kiểm tra hàng tồn kho, và bảo đảm việc bán hàng thích hợp của mỗi khách hàng

  • Quản lý công nợ của khách hàng

  • Đàm phán hợp đồng với khách hàng để có được giải pháp đôi bên cùng có lợi nhằm đạt được mục tiêu đồng thời thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng

  • Bảo đảm các cửa hàng thực hiện bán hàng phù hợp với các kỳ vọng của Abbott nhằm tối đa hóa sự sẵn có sản phẩm và doanh số tiềm năng

  • Tác động để khách hàng duy trì sự cân bằng hợp lý giữa hàng tồn kho và tín dụng thị trường liên quan đến thu hồi công nợ

  • Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hàng, thống kê, lựa chọn và phát triển cửa hàng mới

  • Tác động để các nhà phân phối vận chuyển hàng tồn kho và tuân thủ kế hoạch lộ trình phù hợp với kế hoạch khách hàng

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers