Abbott District Sales Manager in Ho Chi Minh City, Vietnam

Đ a b à n l à m vi c: Th à nh ph Vinh, Th x ã C a L ò , Huy n Nghi L c, Huy n Nam Đà n, Huy n H ư ng Nguy ê n

  • Lập kế hoạch & phát triển hệ thống hoạt động kinh doanh tại khu vực bán hàng được giao theo định hướng của phòng kinh doanh.

  • Lập danh sách khách hàng đúng, sắp xếp tuyến bán hàng chính xác cho salesmen trong khu vực phụ trách

  • Nâng cấp và duy trì mối quan hệ chiến lược với điểm bán/khách hàng

  • Kiểm tra công nợ của nhân viên bán hàng

  • Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

  • Phân tích hiệu quả kinh doanh trên vốn đầu tư và theo dõi công nợ của NPP

  • Giám sát hoạt động của từng nhân viên bán hàng đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

  • Huấn luyện, hỗ trợ đội ngũ Salesmen đạt chỉ tiêu.

  • Xử lý các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao theo thẩm quyền quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com