Abbott Jobs

Mobile abbott Logo

Job Information

Abbott Logistics Admin in Nha Trang, Vietnam

 • Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn

 • Thực hiện quy chế lao động, phòng cháy chữa cháy, nội quy và quy định của Công ty tại kho

 • Theo dõi và thực hiện yêu cầu đặt đồng phục cho nhân viên kho

 • Yêu cầu thanh toán cho các hợp đồng xe tải, chi phí cho thuê xe tải

 • Giám sát và lưu giữ dữ liệu của các chi nhánh, sắp xếp tài liệu theo yêu cầu cho bộ phận Logistics.

 • Giám sát nhân viên kho làm ngoài giờ và thông tin nghỉ việc

 • Tính lương cho bộ phận VAS (dán nhãn) hàng tháng

 • Hỗ trợ quản lý kho giải quyết khiếu nại, yêu cầu từ khách hàng, vận chuyển và bộ phận khác. Liệt kê các khiếu nại và làm việc với bộ phận liên quan để giải quyết và đưa ra hành động khắc phục và phòng ngừa.

 • Giám sát quy trình vận hành Logistic để phù hợp với quy trình chuẩn

 • Thu thập các báo cáo KPI của bộ phận Logistics.

 • Hỗ trợ viết quy trình vận hành kho, quy chế kho (nếu cần), làm báo cáo khi có yêu cầu

 • Chuẩn bị lịch đào tạo cho nhân viên Logistics, nhân viên VAS, nhân viên mới, thực tập sinh. Làm tài liệu đào tạo cho bộ phận Logistic.

 • Tuân thủ và lưu trữ tài liệu / hồ sơ gọn gàng và rõ ràng

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi người quản lý.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers